Kto ma obowiązek informowania marszałka województwa o występowaniu azbestu na terenie nieruchomości?

Artykuł 162 ust. 3 p.o.ś. dotyczy obowiązku dokumentowania miejsc i sposobu wykorzystywania substancji niebezpiecznych stwarzających szczególne zagrożenia dla środowisk (instalacji, pokryć dachowych i innych wyrobów budowlanych zawierających te substancje, w tym azbestu). Podmiot zajmujący się usuwaniem azbestu informacji marszałkowi nie przedkłada. Informację, o której mowa w art. 162 ust. 3 p.o.ś., przedkłada przedsiębiorca wykorzystujący azbest (właściciel obiektu, urządzenia, zarządca).

Najpierw należy jednak opracować ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z § 4 i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a następnie sporządzić inwentaryzację (spis z natury) wyrobów, ująć jej wynik w informacji o wyrobach zawierających azbest i przedłożyć tę informację, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - dalej r.w.w.a. Informacje przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia. (§ 10 ust. 2 r.w.w.a.). Marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia w dwóch egzemplarzach "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Właściciele lub zarządcy, którzy ten obowiązek spełnili wcześniej, sporządzają następne oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:

- po pięciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Jeden egzemplarz oceny właściciel budynku lub instalacji zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jego sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej oceny. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Właściciel obiektu obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla marszałka właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.

Osoby fizyczne informację składają wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Inne podmioty, w tym przedsiębiorcy – marszałkowi województwa - art. 162 ust. 3 p.o.ś.